رنگ بندي کابل شبکه

به طور کلی دو نوع کابل در شبکه های کامپیوتری استفاده میشود
نوع اول کابلی است که برای ارتباط یک پایانه و سوئیچ یا هاب به کار میرود که به این نوع کابل مستقیم یا Straight گویند.
نوع دوم کابلی است که برای ارتباط دو پایانه مانند دو کامپیوتر به کار میرود که به این نوع کابل Cross گویند.

در سوکت زدن سر کابل ها باید ترتیب خاصی را در نظر گرفت که دو ترتیب رنگ استاندارد بنامهای ClassA و ClassB شناخته میشوند.
اگر چه استفاده از ترتیب رنگهای دیگر ممکن است درست جواب دهد اما به طور یقین خالی از اشکال نخواهد بود و شما را در عمل دچار
نقص و کاستی هایی خواهد کرد به خصوص در سرعت واقعی شبکه.

در زیر ترتیب رنگ در ClassA و ClassB و همینطور نحوه سوکت زنی با شکل نمایش داده شده است.

نحوه ساخت کابل Straight با استفاده از رنگ بندی ClassA و ClassB

ethclassa-01

ethclassb-02

ethcross-03

edgedoll.com

wordpress theme powered by jazzsurf.com